Faculty of Economics

Current Academic Visitors


Hannu Vartiainen
Host Cambridge-INET
Chen Huang
Host Cambridge-INET
Sushil Bikhchandani
Host Cambridge-INET
Mike Elsby
Host Cambridge-INET
Mahyudin Ahmad
Xiaoying Zhang
Yizheng Jia
Borhane Ayed
Marc Adam
Qi Liao
Alper Ozun
Hélio Afonso
Host Tony Lawson
Laiwu Luo